Баштанський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ступенів №2
Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСубота, 27.02.2021, 15:35


Меню сайту
Пошук
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Виховна робота

Система виховної роботи в школі розроблена відповідно до Закону України «Про   загальну середню освіту» Конвенції ООН про права дитини, статуту навчального закладу.Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідея гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору.В Законі України «Про загальну середню освіту» особлива увага приділяється вихованню громадянина-патріота своєї держави, який готовий до подальшого навчання та трудової діяльності зі своїми політичними переконаннями, формуванню творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формуванню навичок здорового способу життя.Одним із основних завдань, які поставив перед собою педагогічний колектив школи – це створення належного освітнього середовища для розвитку здорової дитини, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки, формування в учнів свідомого ставлення не лише до власного життя і здоров’я, а й оточуючих.

Концепція виховної системи ЗАКЛАДУ
Сучасний період відродження України, її державності, економіки, освіти, науки та культури вимагає зміни поглядів на освіту, виховний ідеал, виховання особистості. У Національній доктрині розвитку освіти, цілісна виховна система розглядається як один із основних шляхів реформування    виховання:
•    забезпечення комфортних умов для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їх природних потенцій, прагнення і здатності до духовного зростання;
•    створення системи мовної освіти, що забезпечує обов’язкове володіння учнями державною мовою, можливість опанувати рідну і вивчити іноземні мови;
•    виховання через мовну культуру як засіб пізнання соціального досвіду і культури людства, спілкування зі світом, інтелектуального і духовного зростання
•    пріоритет гуманітарної культури, загальнолюдських духовних цінностей як основи розвитку особистості; головні цінності: Людина як самоцінність, Праця, Інтелект, Освіченість, Добро, Віра, Толерантність;
•    розвиток і задоволення моральних, інтелектуальних, мовних, естетичних запитів та інтересів у процесі активної творчої діяльності;
•    зв’язок вивчення української мови з вихованням національної свідомості та патріотизму;
•    різнопланова інтелектуальна підготовка особистості, яка сприяє орієнтації в суспільстві, вирішенню життєвих проблем.
 
В основу концепції покладені педагогічні ідеї:
В.Сухомлинського:
•    любов до дітей, віра в творчі сили дитини. («Кожна дитина повинна бути щасливою»);
•    виховання через розум, серце, руки дитини. «Школа радості» (1951 -1952 рр.);
•    мудрість педагогічної і батьківської любові, влади колективу;
•    всебічний розвиток особистості кожної дитини;
•    теорія виховання справжньої людини;
•    система підготовки до сімейного життя;
•    традиції, свята, культи в вихованні;
•    система вимог і порад педагогам («Сто порад учителеві»)
 «Гуманний підхід до дітей»   Я.А.Каменського;
«Виховання в колективі і через колектив»  А.С.Макаренка.
 
Під вихованням у даній концепції розуміється органічно пов’язана з навчанням цілеспрямована і систематична діяльність  школи, орієнтована як на формування соціально-значущих якостей, установок і цінностей орієнтації особи, так і на створення сприятливих умов для всебічного гармонійного духовного, інтелектуального і фізичного розвитку, самовдосконалення, творчої самореалізації особистості майбутнього випускника спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів.
Завдання виховання
•    Формування особистості – патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях;
•    Виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу;
•    Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;
•    Формування покоління, яке здатне навчатися впродовж життя;
•    Створення й розвиток цінностей громадянського суспільства;
•    Формування в учнів національної свідомості, людської гідності;
•    Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, сумлінного ставлення до уроків фізичної культури, спортивних секцій, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження й зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров’я;
•    Розвиток у дітей та молоді творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей і молоді;
•    Створення умов для реалізації завдань Нової української школи.
 
Принципи
«Дитина має бути не тільки учнем, передусім людиною з різноманітними інтересами, запитами, прагненнями»
 
 
•    Принцип національної спрямованості.
•    Принцип культуровідповідності.
•    Принцип цілісності.
•    Акмеологічний принцип.
•    Принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
•    Принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості.
•    Принцип особистісної орієнтації.
•    Принцип превентивності.
•    Принцип технологізації.
 
Виконання основних завдань і реалізація основних принципів виховання здійснюється за загально визначеними цінностями і якостями, а саме:
 
•    Ціннісне ставлення до суспільства і Держави;
•    Ціннісне ставлення до людей;
•    Ціннісне ставлення до природи;
•    Ціннісне ставлення до мистецтва;
•    Ціннісне ставлення до праці;
•    Ціннісне ставлення до себе.

На сьогоднішній день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.Місія закладу з виховної роботи:
формування і розвиток свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті, здатного змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Кожний напрям відбито в річному плані роботи закладу в доступному обсязі. Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку для самореалізації особистості кожного учня.

Система виховної роботи закладу забезпечує:
 
•    активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;
•    організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;
•    розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;
•    згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;
•    соціальну захищеність і підтримку учнів;
•    співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;
•    співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;
•    концентрацію сил педколективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Основними принципами організації виховного простору закладу життєтворчості є:
•    Максимально можлива свобода учня у виборі форми та міри власної участі у виховному просторі;
•    Створення сприятливих можливостей щодо розвитку та здійснення життєтворчості учня, набуття та реалізації ним індивідуально-особистісних технологій життєтворчості.
•    Заохочення учня до визначення власних цілей та завдань, вироблення індивідуального плану участі у виховному просторі.
•    Врахування особистісних особливостей учня: його досвіду, рівня знань, здібностей, стилю життя, актуального стану його життєвої компетентності.
•    Орієнтація на самостійну активну участь учня у виховному просторі;
•    Обов’язковий самоаналіз та самооцінку учнем власних результатів.

В закладі створена модель управління виховним процесом:Така модель управління забезпечує виконання основної місії виховного процесу.
Структура виховної роботи навчального закладу включає в себе і взаємодію закладу з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.


Наші партнери

Наші партнери

Наші партнери

Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 577

Баштанський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ступенів №2 © 2021